आतो ऐनी क्रुपा छे नहि तो मजधारे किनारा – majdhare kinara hoy nahi – lyrics

आतो ऐनी क्रुपा छे नहि तो मजधारे किनारा होय नहि,,,
तरणा थी तरी जनारा, तरणा थी सहज होय नहि
आतो बधी ऐनी क्रुपा छे नहि तो मजधारे किनारा होय नहि,,,

जुल्मो करो तो ऐवा करो, थाय न पस्च्याताप कदि
आवि जीणी जीणी वातो मां अश्रु धारा होय नहि,
आतो ऐनी क्रुपा छे नहि तो मजधारे किनारा होय नहि,,,

राम जरा लेवा बेठो “नाजीर” तो दीसाओ गुंजी उठी,
मंझील नी तलासो मां जानाराओ, रस्ता मा रजळता कदि होय नहि,
आतो ऐनी क्रुपा छे नहि तो मजधारे किनारा होय नहि,,,

Leave a Reply