नव गौर वरम नवा पुष्पा सरम

नवा गौरा-वरम नवा-पुष्पा-सारम
नवा-भावा-धरम नवा-लस्या-परम
नवा-हास्या-करम नवा-हेमा-वरम
प्राणमामी ससी-सूता-गौरा-वरम

नवा-हेमा-युटम नवा-नीता-सुकाम
नवा-वेसा-कृतम हरी-नामा-परम
नवधा विलासट सुबा-प्रेममायँ
प्राणमामी ससी-सूता-गौरा-वरम ||2||

हरी-भक्ति-परम हरी-नामा-धरम
करा-जपा-करम हरी-नामा-परम
नयने सततम प्राणयासरू-धरम
प्राणमामी ससी-सूता-गौरा-वरम ||3||

nava gaura-varam nava-pushpa-saram
nava-bhava-dharam nava-lasya-param
nava-hasya-karam nava-hema-varam
pranamami saci-suta-gaura-varam


nava-hema-yutam nava-nita-sucam
nava-vesa-kritam hari-nama-param
navadha vilasat subha-premamayam
pranamami saci-suta-gaura-varam ||2||


hari-bhakti-param hari-nama-dharam
kara-japa-karam hari-nama-param
nayane satatam pranayasru-dharam
pranamami saci-suta-gaura-varam ||3||


satatam janata-bhava-tapa-haram
paramartha-parayana-loka-gatim
nava-leha-karam jaga-tapa-haram
pranamami saci-suta-gaura-varam ||4||


nija-bhakti-karam priya-carutaram
nata-nartana-nagara-raja-kulam
kula-kamini-manasa-lasya-karam
pranamami saci-suta-gaura-varam ||5||


karatala-valam kala-kantha-varam
mridu-vadya-suvinakaya madhuram
nija-bhakti-gunavrita-natya-karam
pranamami saci-suta-gaura-varam ||6||


yuga-dharma-yutam punarnanda-sutam
dharani-sucitram bhava-bhavacitam
tanu-dhyana-cittam nija-vasa-yutam
pranamami saci-suta-gaura-varam ||7||


arunam nayanam caranam vasanam
vadane skhalitam svaka-nama-dharam
kurute surasam jagatah jivanam
pranamami saci-suta-gaura-varam ||8||

This Post Has One Comment

Leave a Reply