અંગુઠો મરડીને પીયુને જગાડીયા રે Angutho mardi ne piyune jagadiya

અંગુઠો મરડીને પીયુને જગાડીયા રે,ગોરી કહે તને શે આવે ઉંઘ
આડુ જાય અવળું જાય નણદલ લેરીયું રે -૧

વર ઠુઠોને અણઘડ પાંગળો રે,કન્યા તો વરવા વરને જાય;
ઉમંગ ન માય નણદલ લેરીયું રે-૨

વર પરણ્યા ત્યાં ભાંગી વેલડી રે,મરાણો કાયાનો સરદાર;
જુવોને નર નાર,નણદલ લેરીયું રે-૩

પાંચ પારખ તો પેલા મુવા રે,નગરમાં હાટે થઈ હડતાલ;
કરી જો વિચાર,નણદલ લેરીયું રે-૪

કીડીની હડ બેઠે હાથી મુવો રે,કુંજરને પાડ્યો પગલા હેઠ;
પોંચાડ્યો ઠેઠ, નણદલ લેરીયું રે-૫

નીરવીઘને વર પરણીને આવીયા રે;કન્યા વર નાયા ભજવલ તીર
ધરી રહ્યા ધીર, નણદલ લેરીયું રે;-૬

નરતન નગરીમાં વીવા થયો રે;ત્યા કોઈ ન મળે નર કે નાર
થયો ઝણકાર,નણદલ લેરીયું રે-૭

દાસ સવો કહે સુણી,છોયરો રે સમજેથી જન્મ મરણ ભે જાય
ગુરુ ગમ ગાય, નણદલ લેરીયું રે-૮

Leave a Reply