અમર તુલસી રે મેતો રોપી મારા ઘેર || gujarati bhajan || ગુજરાતી ભજન 2021 || સુપરહિટ ભજન


અમર તુલસી રે મેતો રોપી મારા ઘેર || gujarati bhajan || ગુજરાતી ભજન 2021 || સુપરહિટ ભજન

અમર તુલસી રે મેતો રોપી મારા ઘેર || gujarati bhajan || ગુજરાતી ભજન 2021 || સુપરહિટ ભજન #Gujarati lunawada #bhajan mandal # lunawada …
#અમર #તલસ #ર #મત #રપ #મર #ઘર #gujarati #bhajan #ગજરત #ભજન #સપરહટ #ભજન
અમર તુલસી રે મેતો રોપી મારા ઘેર || gujarati bhajan || ગુજરાતી ભજન 2021 || સુપરહિટ ભજન
#અમર #તલસ #ર #મત #રપ #મર #ઘર #gujarati #bhajan #ગજરત #ભજન #સપરહટ #ભજન

Leave a Reply