અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુજીએ પાયો Amar piyalo guruji e payo gujarati lyrics

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુજીએ પાયો‚

મન મસ્તાન મે ફરૂં રે દીવાના ;

અમરાપુરની રે આશા કરો તો‚

છોડી દીયો તમે અભિમાના રામ !…

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુ એ પાયો…૦

કીતના લંબા‚ કીતના ચોડા ?

કીતના હૈ બ્રહ્મકા અનુમાના

સોઈ સબદકા ભેદ બતા દો

ઓર છોડો કૂડા કૂડા જ્ઞાના રે…

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુ એ પાયો…૦

આભ સે ઊંચા હો પવન સે જીણા‚

આગમ હૈ અપરંપારા રે

વધે ઘટે અને રાખે બરાબર

કાયમ વરતે કીરતારા રે…

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુ એ પાયો…૦

પતીજ વિનાના નર પંડિત કે’વાણા‚

મર ને વાંચે પોથી પાનાં રે

વરતી જેની વાળી વળે નહીં

મર ને પંડિત નામ ઠેરાણા રે…

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુ એ પાયો…૦

ભેદ વિનાના હો ઘરોઘર ભટકે

મુરખા લજાવે ઉજળા બાના રે

આપ ન સૂઝે ઈ તો પથરાને પૂજે

ઓર ધરાવે કૂડા કૂડા ધ્યાના રે…

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુ એ પાયો…૦

અબ નહીં આવું‚ મેં તો અબ નહીં જાવું

અબ નહીં ધરૂં કૂડા ધ્યાનાં રે

કહે રવિરામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે

લિખ દિયા અમ્મર પરવાના રે…

અમ્મર પિયાલો મારા ગુરુ એ પાયો…

Leave a Reply