અલખ કે અમલ પર ચડે યોગી યો કો Alakh ke amal par chade yogiyo ko

અલખ કે અમલ પર ચડે યોગી યો કો
જણાયે તરણ સમ જગત બાદશાહી
અમલ કી વો યારો ખુમારી ન ઉતરે
અદલ શહેનશાહી કો પરવા ન કાઇ

હૈ તૃષ્ણા ભીખારી જો મીલે શહેનશાહી
ન તુટે વહા તક કહા બાદશાહી
હૈ શાહુ કી શાહી અદલ ફકીરાઇ
સર્વે ત્યાગ કે જીસને તૃષ્ણા મીટાઈ
અલખ કે અમલ પર ચડે યોગી

કદમ પર હૈ જુકતી ખલક સારી આઈ
જુઠે રાવરાણા બે તૂલ બાદશાહી
જગત જહાંગીરી હૈ ફીકર જીસને ખાઈ
બનાકે મુકામો સે આશા ઉઠાઇ
અલખ કે અમલ પર ચડે યોગી

ઈધર બાદશાહી ઉન્હે ઉધર બાદશાહી
મીટે ખુફીયારી ઈ રે મુફલી શાહી
ન આના ન જાના મીટી જંજીતાઈ
ફકીરી હૈ એસી અદલ શહેનશાહી
અલખ કે અમલ પર ચડે યોગી

સબ હૈ ઉસી મે ઔર વો હૈ સભી મે
નજર એક દિન નહી દુજે સમાઈ
કહે “ લાલ ” જીસને એ મસ્તી કો પાઈ
અમર તખ્ત પર ગાદી અપની બિછાઇ
અલખ કે અમલ પર ચડે યોગી

Leave a Reply