આજની ઘડી તે રળીયામણી – Hari Bharwad – Aajni Ghadi Te Raliyamani – Gujarati Superhit Bhajanઆજની ઘડી તે રળીયામણી – Hari Bharwad – Aajni Ghadi Te Raliyamani – Gujarati Superhit Bhajan

Title : Aajni Ghadi Te Raliyamani
Singer : Hari Bharwad
Music : Appu
Label : Ekta Sound
Digital Partner : RDC Media Pvt. Ltd.

SUBSCRIBE US for MORE UPDATES
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=bhaktisagarchanne
આજની ઘડી તે રળીયામણી – Hari Bharwad – Aajni Ghadi Te Raliyamani – Gujarati Superhit Bhajan
#આજન #ઘડ #ત #રળયમણ #Hari #Bharwad #Aajni #Ghadi #Raliyamani #Gujarati #Superhit #Bhajan
આજની ઘડી તે રળીયામણી – Hari Bharwad – Aajni Ghadi Te Raliyamani – Gujarati Superhit Bhajan

Title : Aajni Ghadi Te Raliyamani
Singer : Hari Bharwad
Music : Appu
Label : Ekta Sound
Digital Partner : RDC Media Pvt. Ltd.

SUBSCRIBE US for MORE UPDATES
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=bhaktisagarchanne

Leave a Reply