આશા કરું છું આપની Asha karu chhu aapni gujarati lyrics

આશા કરું છું આપની
અન્ય કોઈ ઇચ્છા નહીં
કળી કાળ મા કૃપા વિના
મુકિત મળે નહીં
આશા કરું છું આપની
શરણે ગયા જે સેવકો
છળ રીપુ જો સતાવે તો
એને પણ મારતા
બગદાણા મા બિરાજતા
બિજે મળે નહીં
આશા કરું છું આપની
મેરુ સમ મહાન જે
ધિરજ ધરી રહ્યા
ઈચ્છા ઓને અળગી કરી
ભ્રમ મા ભળી ગયા
મદ મોહ ક્રોધ થી
કદી એ ચળે નહીં
આશા કરું છું આપની
વાતો વચન વિવેક ની
મુખ થી કરે ઘણા
વર્તન માં એ કે નહીં
તો વાણી થઈ ફના
બાપા એ બુધ્ધિ આપજૉ
જે કોઈ ને નળે નહીં
આશા કરું છું આપની
પ્રથમ પ્રભુ નૂ નામ છે
વિશ્ર્વે વિચારીએ
બાપા કહે એ સૌ પ્રથમ
એને સંભાળીએ
દુખ દરદ જેના નામ થી
નડતર કરે નહીં
આશા કરું છું આપની
બિરાજો બજરંગ દાસજી
બાપા બધે તમે
અણું અણું આપ ને
નીત નીરખીએ અમે
આશીષ એવા આપજો
જીવ જમ થી ડરે નહીં
આશા કરું છું આપની
ચતુરાઈ શું કરુ હવે
કવિતા કરી નથી
અંતર થી ઉપજાવી ને
આપો શુભ મતિ
મારી વૃત્તિ એ શરણ થી
પાછી ફરે નહીં
આશા કરું છું આપની
સંત સેવા સત્સંગ થી
સુધરે ઘણા અહીં
નારાયણ નીત જપ્યા થકી
પામે શુભ ગતી
બજરંગ વાલા રામ ને
સંચય જરી નહીં
આશા કરું છું આપની

Leave a Reply