આ જુગ જાગો હો જી – aa jug jaago ho ji – gujarati bhajan lyrics

આ જુગ જાગો હો જી,
મોટા મુનીવર ને સાધુ તેડાવો,
બેની મારા ભાયલા હો જી.
ઘરનો ઉંબરો ઓળાંડી ન શકો તો,
તમે પારકે મંદિરીયે શીદને મા’લો.
ઘરનો દીવડિયો તમે વાસી ન શકો તો,
પારકે મંદિરીયે જયોતું શીદને પરકાશો.
નદી ને નાળા જો તાગી ન શકો તો,
તમે સમદર કાયકુ હિલોળો.
વીંછીની વેદના ખમી ન શકો તો,
તમે વસીયલને શીદને જગાડો.
લીરબાઈ કે’છે ઈ તો સતની કમાયું,
કરીને ઉતરજો ભવપાર હો જી.

Leave a Reply