ઈશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે કીસ કદર ચોટ ખાયે હુવે હે Ishk me ham tumhe kya bataye

ઈશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે કીસ કદર ચોટ ખાયે હુવે હે
મૌત ને હમકો મારા હે ઔર હમ જીંદગી કે સતાયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

ઉસને શાદી કા જોડા પહેનકર સિર્ફ ચુમા થા મેરે કફન કો
બસ ઉસી દિન સે જન્નત કી હુરે મુજકો દુલ્હા બનાયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

ર્સુખ આંખો મે કાજલ લગા હે રુખ પે રાઝા સજાયે હુવે હે
ઐસે આયે હે મૈયત પે મેરી જેસે શાદી મે આયા હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

એ લહેદ અપની મીટ્ટી સે કહદે દાગ લગને ના પાયે કફન કો
આજ હી હમને બદલે કપડે આજ હી હમ નહાયે હુવે હે
ઈશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

બીખરી જુલ્ફે પરેશાન ચેહરા અશ્ક આંખો મે આયે હુવે હે
એ અઝલ ઠહેર જા ચંદ લમ્હે વો અયા તક તો આયે હુવે હે
ઈશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

દુશ્મનો કી શિકાયત હે બેજાં દોસ્તો સે ગીલા ક્યા કરેગે
ખર ચુકે જીન તરખ્તો કે પત્તે ફીર કહાં ઉનકે સાંયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

ક્યા હે અંજામ યે ઊલ્ફત પતંગો જાકે શમા કે નજદીક દેખો
કુછ પતંગો કી લાશે પડી હે પર કીસી કે જલાયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

દફ્ન કે વક્ત સબ દોસ્તો ને યે ચુકાયા મહોબ્બત કા બદલા
ડાલદી ખાક મેરે બદન પર યે ના સોચા નહાયે હુવે હે
ઈશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

ઉનકી તારીફ ક્યા પુછતે હો ઉમર સારી ગુનાહો મે ગુજરી
પાર સાવન રહે હૈ વો ઐસે જૈસે ગંગા નહાયે હુવે હે
ઈશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

જીંદગી મે ના રાશ આયી રાહત ચૈન સે અબ સોને દો લહેદ મે
એ ફરિશ્તો ન છેળો ન છેળો હમ જહાં કે સતાયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

દેખ સાકી તેરે મેકદેકા એક પહોચા હુવા રીંદ હું મે
જીતને આયે હે મૈયત પે મેરી સબકે સબ હી લગાયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

ખોયી ખોયી બેચેન આંખે બેકરારી હે ચેહરે પે તાહીર
હો ના હો આપ શેખ સાહીબ ઈશ્ક કી ચોટ ખાયે હુવે હે
ઇશ્ક મે હમ તુમ્હે ક્યા બતાયે….

Leave a Reply