ઈશ્વર તું પણ, છે વિજ્ઞાની

ઈશ્વર તું પણ, છે વિજ્ઞાની
પથ્થર અંદર જીવ જીવે ને
બંધ શ્રીફળમાં પાણી

ઈશ્વર… ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની !

જવાબ દેને … જવાબ દેને , પોલા નભમાં
સૂર્ય, ચંદ્ર ક્યાં રહેતા હશે ..
સૂર્ય, ચંદ્ર ક્યાં રહેતા હશે…

જનની ના ઉદરમાં, જીવ જીવે એ વાયુ ક્યાંથી લેતો હશે

તું સર્જાવે, તું સંહારે પણ
રાખે નહિ નિશાની

ઈશ્વર …. ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની !

પય પાન માટે, જાદુગર તે
લોહીનું દૂધ બનાવ્યું જ રામ …
લોહીનું દૂધ બનાવ્યું

કયે કર્મે આ જીવ અવતરે
એ તો ના સમજાયું જ રામ

કોને બંધન આમાં કોને મુક્તિ
વાત રાખે છે છાની

ઈશ્વર.. ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની !

પથ્થર અંદર જીવ જીવે ને
બંધ શ્રીફળમાં પાણી

ઈશ્વર … ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની !

Leave a Reply