ઈસ તન ધનકી કોન બરાઈ Is tan dhan ki kon barai

ઈસ તન ધનકી કોન બરાઈ.

ઈસ તન ધનકી કોન બરાઈ,
દેખત નયનમેં મટ્ટી મિલાઈ…

હાડ જલે જૈસી લકડેકી મોલી,
બાલ જલે જૈસી ઘાસકી પોલી… ।। ૧ ।।
ઈસ તન ધનકી કોન બરાઈ

અપને ખાતર મહેલ બનાયા,
આપહી જાકર જંગલ સોયા… ।। ૨ ।।
ઈસ તન ધનકી કોન બરાઈ

કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ,
આપ મુવે પીછે ડૂબ ગઈ દુનિયા… ।। ૩ ।।
ઈસ તન ધનકી કોન બરાઈ

Leave a Reply