એવી જેની જોળી મા જાગીર joli ma jaagir ene aambe nai koi amir

જોળી મા જાગીર એને આંબે નય કોઈ અમીર
એવી જેની જોળી મા જાગીર

અલખ જોળી ને ખલક ખજાનો
જેને હૈયે સાચુ હિર
માણેક મોતી જેવા શબ્દો મુખ મા
નૈનો મા વરશે સાચા નુર
એવી જેની જોળી મા જાગીર

માયા કાયા ના પકડી મુદ્દા
જકડી ને તોડે જંજીર
દુર્ગુણ દાબે પછી સદગુણ સર્જે
ધર્બે હૈયે સાચી ધીર
એવી જેની જોળી મા જાગીર

વેદ વિવેક ને રાખી વચન મા
ભાંગે ભવ ની ભીડ
ગર્વ ને ગાળી નવરાવે ગંગા મા
તારે ભવ બધી તીર
એવી જેની જોળી મા જાગીર

પાપી ને દ્રષ્ટિ થી પાવન કરે
પલ મા સ્થાપે પીર
નટુદાન નારાયણ પ્રતાપે
ફેરવે લલાટ ની લકીર
એવી જેની જોળી મા જાગીર

Leave a Reply