કનૈયા જા જા જા કનૈયા જા જા જા ja ja re o krishna kanaiya jaa jaa jaa

કનૈયા જા જા જા કનૈયા જા જા જા
જા જા રે ઓ કિશન કનૈયા જા જા જા
જા જા રે ઓ કિશન કનૈયા જા જા જા
નથી હવે તું નટવર નાનો જલ્દી ડાહ્યો થા.
કનૈયા o

કાનુડાનું માગુ નાખ્યું રાધાજીની સાથે
કાનુડાનું માગુ નાખ્યું રાધાજીની સાથે
રાધાજીના માતા પિતા
રાધાજીના માતા પિતાએ
તરત પાડી નાં ક્યા તારો ઈ કાળીયોને
ક્યા મારી રાધા ?
કનૈયા o

પછી કાનુડે વેણુ વગાડી ચૌદ ભુવન ગજાવ્યા
પછી કાનુડે વેણુ વગાડી ચૌદ ભુવન ગજાવ્યા
રાધાજીના માતા પિતા તો
રાધાજીના માતા પિતા તો
પગે લાગતા આવ્યા
કાનુડાના વિવાહ થયા ને લોકો બોલ્યા વાહ !
કનૈયા જા જા જા કનૈયા જા જા જા
જા જા રે ઓ કિશન કનૈયા જા જા જા
જા જા રે ઓ કિશન કનૈયા જા જા જા
નથી હવે તું નટવર નાનો જલ્દી ડાહ્યો થા.
કનૈયા o

Leave a Reply