કસુંબીનો રંગ – Kasumbi no rang – gujarati song lyrics

धरती सोरठ देशनी, ऊंचो गढ गीरनार
सावजळा सेंजण पीवे, ऐना नमणां नर ने नार
लाल कसुंबल आंखडी, तारी पाघडीये पाणी
तने प्रथम अर्पण करु, मारा कवी मेघाणी
सुंदर भोम सोरठ तणी, ज्यां निर्मळ वहेता नीर
ज्यां जाहल जेवी बेनळी, ने नवघण जेवो विर
सोरठ धरा न संचयरयो, न चढयो गढ गिरनार ।

न नाहयो दामो गोमती, ऐनो ऐले गयो अवतार

Leave a Reply