કાનુડા તોરી રે ગોવાલણ Kanuda tori re govalan gujarati prabhatiya lyrics

હેં કાનુડા તોરી રે ગોવાલણ‚ મોરલીએ લલચાણી રે‚
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…
હરખેં મેં તો ઈંઢોણી લીધી‚ ભરવા હાલી હું તો પાણી રે;
ગાગર ભરોંસે ગોળી લીધી‚ આરાની હું અજાણી રે…
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…
ગાય ભરોંસે ગોધાને બાંધ્યો‚ દોહ્યાંની હું અજાણી રે;
‚વાછરું ભરોંસે છોકરાંને બાંધ્યા‚ બાંધ્યા છે બહુ તાણી રે…
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…
રવાઈ ભરોંસે ઘોસરું લીધું‚ વલોવ્યાની હું અજાણી રે‚;
નેતરાં ભરોંસે સાડી લીધી‚ દૂધમાં રેડયાં પાણી રે…
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…
ઘેલી ઘેલી મને સૌ કોઈ કહે છે‚ ઘેલી હું રંગમાં રે’લી રે;
ભલે મળ્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી‚ પૂરણ પ્રીત હું પામી રે
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

Leave a Reply