કેસરિયા વાઘા વાળો●સુહાનીબેન●Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021●Satsangi Mandalકેસરિયા વાઘા વાળો●સુહાનીબેન●
Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021●Satsangi Mandal
…….ગુજરાતી ભજન…..
કેસરિયાળા વાઘા વાળો,
લીલા પીળાં ફૂમતા વાળો
જશોદા નો જાયો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો
મોર પીંછ ના મુગટ વાળો,
ગુગરિયાળી મોરલી વાળો
નંદજીનો લાલો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
વનરાવન માં ગાયો ચારે,
ગોવાળિયો થઈને ફરે
ગાયો નો ગોવાળો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
મથુરા ની વાટે ઉભો,
ગોપીઓને ઘેલી કરે
રાધાજી નો પ્યારો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
ગોપીઓના ઘરમાં જાતો,
માખણીયા ઢોળી ખાતો
શુભદ્રાનો વીરો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
મંડળ નો વાલો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

અમારા સત્સંગી ભજનો થી આજ ની અને આવનારી નવી જનરેશન ને ગુજરાતી ભજન અને કીર્તન થી સત્ય ના માર્ગે
ચાલે અને પ્રભુ શ્રી હરિ માં ભાવ ભક્તિ જાગે અને તે માટે
અમારા મહિલા મંડળ નો પ્રયાસ ભજન કીર્તનો થી કરી રહ્યા છે
સંતો ભક્તો જે નવધા ભક્તિ કહી છે ( નવ પ્રકાર ની ભક્તિ )
તેમાની એક ભક્તિ એટલે ભજન કીર્તન છે તો અમારી ચેનેલ
સત્સંગી મંડળ ને LIKE અને SUBSCRIBE કરવાનું ભુલતાં નઈ જેથી અમારા નવા નવા ભજનો તમે દરરોજ સાંભળીને દિવસ શાંતિ અને આનંદ ભક્તિ માં રહે….
…..જય શ્રી કૃષ્ણ…. જય માતાજી….

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

LIKE & COMMENT & SUBSCRIBE
__________________________________________
#SatsangiBhajanMandal
#SatsangiMandal
#સત્સંગીમંડળ

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤
કેસરિયા વાઘા વાળો●સુહાનીબેન●Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021●Satsangi Mandal
#કસરય #વઘ #વળસહનબનGujarati #Bhajan #2021New #Krishna #Bhajan #2021Satsangi #Mandal
કેસરિયા વાઘા વાળો●સુહાનીબેન●
Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021●Satsangi Mandal
…….ગુજરાતી ભજન…..
કેસરિયાળા વાઘા વાળો,
લીલા પીળાં ફૂમતા વાળો
જશોદા નો જાયો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો
મોર પીંછ ના મુગટ વાળો,
ગુગરિયાળી મોરલી વાળો
નંદજીનો લાલો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
વનરાવન માં ગાયો ચારે,
ગોવાળિયો થઈને ફરે
ગાયો નો ગોવાળો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
મથુરા ની વાટે ઉભો,
ગોપીઓને ઘેલી કરે
રાધાજી નો પ્યારો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
ગોપીઓના ઘરમાં જાતો,
માખણીયા ઢોળી ખાતો
શુભદ્રાનો વીરો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
મંડળ નો વાલો રે, મીઠી મીઠી મોરલી વાળો…કેસરિયાળા….
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

અમારા સત્સંગી ભજનો થી આજ ની અને આવનારી નવી જનરેશન ને ગુજરાતી ભજન અને કીર્તન થી સત્ય ના માર્ગે
ચાલે અને પ્રભુ શ્રી હરિ માં ભાવ ભક્તિ જાગે અને તે માટે
અમારા મહિલા મંડળ નો પ્રયાસ ભજન કીર્તનો થી કરી રહ્યા છે
સંતો ભક્તો જે નવધા ભક્તિ કહી છે ( નવ પ્રકાર ની ભક્તિ )
તેમાની એક ભક્તિ એટલે ભજન કીર્તન છે તો અમારી ચેનેલ
સત્સંગી મંડળ ને LIKE અને SUBSCRIBE કરવાનું ભુલતાં નઈ જેથી અમારા નવા નવા ભજનો તમે દરરોજ સાંભળીને દિવસ શાંતિ અને આનંદ ભક્તિ માં રહે….
…..જય શ્રી કૃષ્ણ…. જય માતાજી….

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

LIKE & COMMENT & SUBSCRIBE
__________________________________________
#SatsangiBhajanMandal
#SatsangiMandal
#સત્સંગીમંડળ

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Leave a Reply