કૈસે આઉ રે કનૈયા તેરી ગોકુલ નગરી Kaose avu re kaniya Gujarati lyrics

કૈસે આઉ રે કનૈયા તેરી ગોકુલ નગરી,
દૂર નગરી બડી દૂર નગરી.
રાત કો આઉં કાન્હા ડર મોહે લાગે,
દિન કો આઉં તો દેખે સારી નગરી.
દૂર નગરી રે…
સખી સંગ આઉં કાન્હા શર્મ મોહે લાગે,
અકેલી આઉં તો ભૂલ જાઉં ડગરી.
દૂર નગરી રે…
ધીરે ધીરે ચાલુ તો કમર મોરી લચકે,
ઝપટ ચાલુ તો છલકાયે ગગરી.
દૂર નગરી રે…
મીરાં કહે પ્રભુ ગીરીધર નાગર,
તુમરે દરસ બિન મૈં હો ગઈ બાવરી.
દૂર નગરી રે…

Leave a Reply