ગણપતિ દાતા મેરે દાતા ganpati daata mere daata

તમે ભાંગો મારા દલડાની ભ્રાતા…
તમે ખોલો મારા રૂદિયાના તાળા…
મારા દુખ દારિદ્રય મટી જાતા…
ગણપતિ દાતા મેરે દાતા

મૂળ મહેલમાં વસે ગુણેશા
ગુરુ-ગમસે ગમ પાતા… ગુણપતિ દાતા

રૂમઝુમ રૂમઝુમ નેપુર બાજે
મધુર ચાલ ચલંતા.. ગુણપતિ દાતા

ખીર ખાંડને અમૃત ભોજન…
ગુણપતિ લાડુડા પાતા…
ધૂપ ધ્યાનને કરું આરતી
ગુગળના ધૂપ હોતા..ગુણપતિ દાતા

તોરલ પુરીજી રૂખડિયો બોલ્યા
મરજીવા મોજું પાતા…
ગુણપતિ દાતા

Leave a Reply