ગુજરાતી ભજનો. સ્વર: મુગટલાલ જોષી. Gujarati Bhajans. Singer: Mugatlal Joshiગુજરાતી ભજનો. સ્વર: મુગટલાલ જોષી. Gujarati Bhajans. Singer: Mugatlal Joshi

Leave a Reply