ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ Guruji navya mara din no nath

ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ‚ આશાયું અમને દઈને રે‚
એમ કહીને ગિયા કીરતાર‚ પાછો ફેરો ન આવ્યા ફરીને રે…
ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ…૦

ગુરુજી ! જોઉં મારા વા’લાની વાટ‚ જોગણ હવે થઈને રે‚
એમ વન વનમાં ફરું રે ઉદાસ‚ હાથે જંતર લઈને રે…
ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ…૦

ગુરુજી ! હરિ મારા હૈયા કેરો હાર‚ મેરામણનાં મોતી રે‚
એમ સરવે સજી શણગાર‚ વાટું વહાલા જોતી રે…
ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ…૦

ગુરુજી ! શોકું રે તણો સંતાપ‚ કહેજો મારા સઈને રે‚
ગિરધારી ઘેલા રે થયા છો કાન ! ઝાઝો સંગ લઈને રે…
ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ…૦

ગુરુજી ! મેલ્યાં મેં તો મા ને બાપ‚ મોહન તારે માટે રે‚
એમ તજીયો સાહેલીનો સાથ‚ શામળીયો શિર સાટે રે…
ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ…૦

ગુરુજી ! બોલ્યા રવિ ને ગુરુ ભાણ‚ ત્રીકમ ! અમને તારો રે
પકડો મોરારની બાંય‚ ભવસાગર ઉતારો રે
ગુરુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ…૦

Leave a Reply