ગુરુ ! તારો પાર ન પાયો Guru taro paar na payo

ગુરુ ! તારો પાર ન પાયો
ધણી ! તારો પાર ન પાયો
પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

હાં રે હાં ! ગવરીનો નંદ ગણેશ સમરીએ જી – હો – જી.
એ જી ! સમરું શારદા માતા
એ વારી ! વારી ! વારી ! પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

હાં રે હાં ! જમીં આસમાન બાવે મૂળ વિના માંડયાં જી – હો – જી.

એ જી‚ થંભ વિણ આભ ઠેરાયો

એ વારી ! વારી ! વારી ! પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

હાં રે હાં ! ગગન-મંડળમાં ગૌધેન વ્યાણી જી – હો – જી.

એ જી ! માખણ વિરલે પાયો

એ વારી ! વારી ! વારી ! પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

હાં રે હાં ! સુન રે શિખર પર અલખ અખેડા જી – હો – જી.

એ જી ! વરસે નૂર સવાયો

એ વારી ! વારી ! વારી ! પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

ગગન મંડળમાં બે બાળક ખેલે જી – હો – જી.

એ જી બાળકનો રૂપ સવાયો

એ વારી ! વારી ! વારી ! પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

શંભુજીનો ચેલો પંડિત દેવાયત બોલિયા જી – હો – જી.

એ જી સાધુડાંનો બેડલો સવાયો
એ વારી ! વારી ! વારી ! પૃથવીના માલિક ! તમે રે તારો તો અમે તરીએ જી – હો – જી.

Leave a Reply