ગોવિંદ પધારો મારા ગામડે રે | Govind Padharo Mara Gamde Re | Gujarati Bhajan Kirtan | Krishna Songગોવિંદ પધારો મારા ગામડે રે | Govind Padharo Mara Gamde Re | Gujarati Bhajan Kirtan | Krishna Song

#kano #krishna #dwarika #dwarkanath #Gujarati #dhun

Like 👍 કરજો અને share કરજો તમારા friends અને family groups માં.
Subscribe us for more Bhakti Bhajan Kirtan.
Thank You.

For Morning Mantra, Aarti & Stuti Download Now: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtnineviaxos.ebook.aarti.story.mantra

Note: We have no copyright over photo.
ગોવિંદ પધારો મારા ગામડે રે | Govind Padharo Mara Gamde Re | Gujarati Bhajan Kirtan | Krishna Song
#ગવદ #પધર #મર #ગમડ #ર #Govind #Padharo #Mara #Gamde #Gujarati #Bhajan #Kirtan #Krishna #Song
ગોવિંદ પધારો મારા ગામડે રે | Govind Padharo Mara Gamde Re | Gujarati Bhajan Kirtan | Krishna Song

#kano #krishna #dwarika #dwarkanath #Gujarati #dhun

Like 👍 કરજો અને share કરજો તમારા friends અને family groups માં.
Subscribe us for more Bhakti Bhajan Kirtan.
Thank You.

For Morning Mantra, Aarti & Stuti Download Now: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtnineviaxos.ebook.aarti.story.mantra

Note: We have no copyright over photo.

Leave a Reply