ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું |Ghadvaiya Mare | Hemant Chauhan | Prachin Gujarati Bhajan


ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું |Ghadvaiya Mare | Hemant Chauhan | Prachin Gujarati Bhajan

ધડ ધીંગાણે જેના માથા મસાણે એના પાળિયા થઇને પૂજાવું ઘડવૈયા મારે, ઠાકોરજી નથી થાવું …. (2) હોમ હવન કે જગન જાપ થી, …
#ઘડવય #મર #ઠકરજ #નથ #થવ #Ghadvaiya #Mare #Hemant #Chauhan #Prachin #Gujarati #Bhajan
ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું |Ghadvaiya Mare | Hemant Chauhan | Prachin Gujarati Bhajan
#ઘડવય #મર #ઠકરજ #નથ #થવ #Ghadvaiya #Mare #Hemant #Chauhan #Prachin #Gujarati #Bhajan

Leave a Reply