ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર | Ghodila khelve ramapir | Gujrati Bhajan | Ramapir Bhajanઘોડિલા ખેલવે રામાપીર ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર | Ghodila khelve ramapir | Gujrati Bhajan | Ramapir Bhajan

Ramapir Bhajan #ranujadham #ranujanath #ramapir

Like 👍 કરજો અને share કરજો તમારા friends અને family groups માં અને ગુજરાતી ભજન/ગરબા/ધુન/થાળ ની મોજ માણો.
Subscribe us for more Gujarati Bhakti Bhajan Kirtan.
Thank You.

For Morning Mantra, Aarti & Stuti Download Now: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtnineviaxos.ebook.aarti.story.mantra

Note: We have no copyright over photo.
ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર | Ghodila khelve ramapir | Gujrati Bhajan | Ramapir Bhajan
#ઘડલ #ખલવ #રમપર #ઘડલ #ખલવ #રમપર #Ghodila #khelve #ramapir #Gujrati #Bhajan #Ramapir #Bhajan
ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર ઘોડિલા ખેલવે રામાપીર | Ghodila khelve ramapir | Gujrati Bhajan | Ramapir Bhajan

Ramapir Bhajan #ranujadham #ranujanath #ramapir

Like 👍 કરજો અને share કરજો તમારા friends અને family groups માં અને ગુજરાતી ભજન/ગરબા/ધુન/થાળ ની મોજ માણો.
Subscribe us for more Gujarati Bhakti Bhajan Kirtan.
Thank You.

For Morning Mantra, Aarti & Stuti Download Now: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtnineviaxos.ebook.aarti.story.mantra

Note: We have no copyright over photo.

Leave a Reply