ચોટીલા વાળી માં ચામુંડા || Chotila Vali Maa CHAMUNDA || Gujarati Short Film || Ugam Filmઆવા જ અવનવા વીડિયો જોવા માટે અમારી ચેનલ 𝐔𝐆𝐀𝐌 𝐅𝐈𝐋𝐌 ને 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 કરો અને તેની બાજુમાં દર્શાવેલ ઘંટડી🔔 દબાવી દો, જેથી અમે જેવા વિડીયો મૂકીએ તેવી તરત જ તમને જાણ થાય…𝙇 𝙄 𝙆𝙀 | 𝙎 𝙃 𝘼 𝙍 𝙀 | 𝘾 𝙊 𝙈 𝙈 𝙀 𝙉 𝙏 | 𝙎 𝙐 𝘽 𝙎 𝘾 𝙍 𝙄 𝘽 𝙀

ચોટીલા વાળી માં ચામુંડા
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 :Bhupat Sutariya
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 : Vipul Patel
𝗗.𝗢.𝗣 : Vipul Patel & Bhavesh Dudhat

𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿 : Kishor Thakkar
𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿 : Vipul Patel
VFX : Sunil Kumbhani
Dress : D&D Surat
Singer : Bhupat Sutariya

𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁 : Bhupat Sutariya

Payal Borisagar

Raj Vaghela

Vinu Kanani

R.K.Patel

#Bhupatsutariya#UgamFilms#RajPrajapati
ચોટીલા વાળી માં ચામુંડા || Chotila Vali Maa CHAMUNDA || Gujarati Short Film || Ugam Film
#ચટલ #વળ #મ #ચમડ #Chotila #Vali #Maa #CHAMUNDA #Gujarati #Short #Film #Ugam #Film
આવા જ અવનવા વીડિયો જોવા માટે અમારી ચેનલ 𝐔𝐆𝐀𝐌 𝐅𝐈𝐋𝐌 ને 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 કરો અને તેની બાજુમાં દર્શાવેલ ઘંટડી🔔 દબાવી દો, જેથી અમે જેવા વિડીયો મૂકીએ તેવી તરત જ તમને જાણ થાય…𝙇 𝙄 𝙆𝙀 | 𝙎 𝙃 𝘼 𝙍 𝙀 | 𝘾 𝙊 𝙈 𝙈 𝙀 𝙉 𝙏 | 𝙎 𝙐 𝘽 𝙎 𝘾 𝙍 𝙄 𝘽 𝙀

ચોટીલા વાળી માં ચામુંડા
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 :Bhupat Sutariya
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 : Vipul Patel
𝗗.𝗢.𝗣 : Vipul Patel & Bhavesh Dudhat

𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿 : Kishor Thakkar
𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿 : Vipul Patel
VFX : Sunil Kumbhani
Dress : D&D Surat
Singer : Bhupat Sutariya

𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁 : Bhupat Sutariya

Payal Borisagar

Raj Vaghela

Vinu Kanani

R.K.Patel

#Bhupatsutariya#UgamFilms#RajPrajapati

Leave a Reply