જાગો તમે જુગો જુગનાં બાવા || હેમંત ચૌહાણજાગો તમે જુગો જુગનાં બાવા || હેમંત ચૌહાણ || રૂપદાસના ભજનો

SUBSCRIBE Our Channel for more update:https://www.youtube.com/c/StudioEktaro?sub_confirmation=1

#studioektaro #hemantchauhan

❖Title :
❖ Song :
Singer : Hemant Chauhan
❖ Lyrics :
❖ Music :
❖ Label : Studio Ektaro

Hemant Chauhan
Studio Ektaro

►Do watch our channel for all Devotional Bhajan, Aarti, Dayro, Mantras, Lokgeet Videos by most popular Gujarati Singers across world. Latest Dayara of Gujarati Movies | Films and other Gujarati Drama Stage Artist.
જાગો તમે જુગો જુગનાં બાવા || હેમંત ચૌહાણ
#જગ #તમ #જગ #જગન #બવ #હમત #ચહણ
જાગો તમે જુગો જુગનાં બાવા || હેમંત ચૌહાણ || રૂપદાસના ભજનો

SUBSCRIBE Our Channel for more update:https://www.youtube.com/c/StudioEktaro?sub_confirmation=1

#studioektaro #hemantchauhan

❖Title :
❖ Song :
❖ Singer : Hemant Chauhan
❖ Lyrics :
❖ Music :
❖ Label : Studio Ektaro

Hemant Chauhan
Studio Ektaro

►Do watch our channel for all Devotional Bhajan, Aarti, Dayro, Mantras, Lokgeet Videos by most popular Gujarati Singers across world. Latest Dayara of Gujarati Movies | Films and other Gujarati Drama Stage Artist.

Leave a Reply