જોગી જોગણ જગ ભરમાવે Jogi jogan jag bharmave

જોગી જોગણ જગ ભરમાવે,વાકો લાજ શરમ નહીં આવે…ટેક ૧

સોના રુપા પહેરકે ઠગની,ઘર ઘર ઢોલ બજાવેજી,
ટગમગ ટગમગ નયન ફિરાવે,ભોગી મરમર જાવે…
જોગી જોગણ જગ…૨

કૌઆ કુતા મેડક મુરઘા,ઢોલ સારંગી બજાવેજી,
મચ્છર બીચ મેં તાન લગાવે,હાથી સૂંઢ ફિરાવે…
જોગી જોગણ જગ…૩

ભોગી તો રોગી બન જાવે,દુ:ખ મેં બહોત રિબાવેજી,
અંત કાલ મેં દેખો ઠગની,કુંદ અલગ હો જાવે…
જોગી જોગણ જગ…૪

જોગી હોય સો જોગ કમાવે,ભોગી પ્રિત લગાવેજી,
દાસ “સતાર” ગુરુ કિરપા સે,અબ ક્યા ફંદે મેં આવે…
જોગી જોગણ જગ…૫

Leave a Reply