જો આશિક મસ્ત ફકીરી કે Jo Aashik mast fakiri ke

જો આશિક મસ્ત ફકીરી કે..
દુનિયા સે મહોબ્બત કમ રખતે હૈ..
જીસે રાત દિન હૈ લેહ લગી..
વો દેહ કી શુધ્ધ ભી પરહરતે હૈ….આશિક

પારસ હૈ પાસ પડા જીનકે..ચાંદી સોના કો ક્યા કરના ,
જબ ચાહે તબ સોના હૈ..ફીર ભંડાર ભરકર ક્યા કરના…આશિક

સમજ બુઝ શિયાને બન સંતો..હાલ દિવાને ફીરતે હૈ ,
તાકત હોને પર ભી તકલીફકો..વો બેપરવાહસે સહેતે હૈ…આશિક

ફરિયાદ નહીં કરતે વો કીસીસે..ખુદ બન-બનમેં બસતે હૈ,
રટતે હૈ નામ શિરંજનકા..ઔર અપની કાયાકો કસતે હૈ…આશિક

એ હાલ હૈ મસ્ત ફકીરો કા..ફીર ઓર તો બાતે કરતે હૈ ,
વિદ્વાન વિચરતે બસ્તીમેં..તબ મસ્ત અકેલે ફીરતે હૈ…આશિક

જીસે કેફ ચડા હૈ કેવલકા..ઉસે ઓર અસર નહીં કરતા હૈ ,
બ્રહ્મરૂપ હોને પર દેહ કો વો..અપની મોજસે તજતા હૈ…આશિક

લાલ કહે એ હૈ ખુદ મસ્તી..ઓર તો મસ્તી ઉપરકી હૈ ,
વો કૃષ્ણ કૃપા બિન નહીં મિલતી..વો મસ્તી સદગુરુ કે ઘરકી હૈ…આશિક

Leave a Reply