તારા ઘટમાં બેઠો ગિરધારી●સરલાબેન●Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021 ●Satsangi Mandalતારા ઘટમાં બેઠો ગિરધારી●સરલાબેન●Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021 ●Satsangi Mandal
…….ગુજરાતી ભજન…..
તારા ઘટ માં બેઠો ગિરધારી
તારા મનની આંખો તું ખોલ સુધરે જીંદગાની
મારા તારા માં તું અટવાયો રે
તું તો ભજીલે ને સીતારામ…સુધરે જીંદગાની….
તારા દિલનો દરવાજો ખોલ…સુધરે જીંદગાની….
પ્રભુ એ સુંદર જીવન આપ્યું છે
રાત દિન રટો રાધેશ્યામ…સુધરે જીંદગાની….
ખોટી માયા માં તારું મન મોયું
તું કીર્તન કરજે દિનરાત…સુધરે જીંદગાની….
તું બીજા ની ચિંતા છોડ…સુધરે જીંદગાની….
રોજ મંદિરે તું જાતો તો
તને શું થઈ ગયું છે આજ…સુધરે જીંદગાની….
પ્રભુ સ્મરણ વિના બીજું નકામું
માટે ભજીલે ને ભગવાન…સુધરે જીંદગાની….

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

અમારા સત્સંગી ભજનો થી આજ ની અને આવનારી નવી જનરેશન ને ગુજરાતી ભજન અને કીર્તન થી સત્ય ના માર્ગે
ચાલે અને પ્રભુ શ્રી હરિ માં ભાવ ભક્તિ જાગે અને તે માટે
અમારા મહિલા મંડળ નો પ્રયાસ ભજન કીર્તનો થી કરી રહ્યા છે
સંતો ભક્તો જે નવધા ભક્તિ કહી છે ( નવ પ્રકાર ની ભક્તિ )
તેમાની એક ભક્તિ એટલે ભજન કીર્તન છે તો અમારી ચેનેલ
સત્સંગી મંડળ ને LIKE અને SUBSCRIBE કરવાનું ભુલતાં નઈ જેથી અમારા નવા નવા ભજનો તમે દરરોજ સાંભળીને દિવસ શાંતિ અને આનંદ ભક્તિ માં રહે….
…..જય શ્રી કૃષ્ણ…. જય માતાજી….

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

LIKE & COMMENT & SUBSCRIBE
__________________________________________
#SatsangiBhajanMandal
#SatsangiMandal
#સત્સંગીમંડળ

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤
તારા ઘટમાં બેઠો ગિરધારી●સરલાબેન●Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021 ●Satsangi Mandal
#તર #ઘટમ #બઠ #ગરધરસરલબનGujarati #Bhajan #2021New #Krishna #Bhajan #Satsangi #Mandal
તારા ઘટમાં બેઠો ગિરધારી●સરલાબેન●Gujarati Bhajan 2021●New Krishna Bhajan 2021 ●Satsangi Mandal
…….ગુજરાતી ભજન…..
તારા ઘટ માં બેઠો ગિરધારી
તારા મનની આંખો તું ખોલ સુધરે જીંદગાની
મારા તારા માં તું અટવાયો રે
તું તો ભજીલે ને સીતારામ…સુધરે જીંદગાની….
તારા દિલનો દરવાજો ખોલ…સુધરે જીંદગાની….
પ્રભુ એ સુંદર જીવન આપ્યું છે
રાત દિન રટો રાધેશ્યામ…સુધરે જીંદગાની….
ખોટી માયા માં તારું મન મોયું
તું કીર્તન કરજે દિનરાત…સુધરે જીંદગાની….
તું બીજા ની ચિંતા છોડ…સુધરે જીંદગાની….
રોજ મંદિરે તું જાતો તો
તને શું થઈ ગયું છે આજ…સુધરે જીંદગાની….
પ્રભુ સ્મરણ વિના બીજું નકામું
માટે ભજીલે ને ભગવાન…સુધરે જીંદગાની….

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

અમારા સત્સંગી ભજનો થી આજ ની અને આવનારી નવી જનરેશન ને ગુજરાતી ભજન અને કીર્તન થી સત્ય ના માર્ગે
ચાલે અને પ્રભુ શ્રી હરિ માં ભાવ ભક્તિ જાગે અને તે માટે
અમારા મહિલા મંડળ નો પ્રયાસ ભજન કીર્તનો થી કરી રહ્યા છે
સંતો ભક્તો જે નવધા ભક્તિ કહી છે ( નવ પ્રકાર ની ભક્તિ )
તેમાની એક ભક્તિ એટલે ભજન કીર્તન છે તો અમારી ચેનેલ
સત્સંગી મંડળ ને LIKE અને SUBSCRIBE કરવાનું ભુલતાં નઈ જેથી અમારા નવા નવા ભજનો તમે દરરોજ સાંભળીને દિવસ શાંતિ અને આનંદ ભક્તિ માં રહે….
…..જય શ્રી કૃષ્ણ…. જય માતાજી….

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

LIKE & COMMENT & SUBSCRIBE
__________________________________________
#SatsangiBhajanMandal
#SatsangiMandal
#સત્સંગીમંડળ

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Leave a Reply