તારા શરણે રાખજે || TARA SHARANE RAKHAJE || Gujarati Bhajanગરબો…

A beautiful collection of most popular latest Gujarati bhajans – Hit Bhajans – Best devotional and spiritual songs.

Album:- Navratri Garba (નવરાત્રી ગરબા)
Singer:- Geetaben Patel, Dharmishthaben Patel, Jyotsanaben Prajapati, Jayshriben Prajapati
Video By:- Vidhi Prajapati

લખેલું ભજન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો…
https://drive.google.com/file/d/1TObS2JnO-GabuGuWHSZKtcqZXrakNGKh/view?usp=drivesdk

Krishna Bhajan Playlist:-
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLQk2h0owOPBXShWwCLwBGt5UgI4YiA-Gc

Ganapati Bhajan Playlist:-

Ramapir Bhajan Playlist:-

Thal Playlist:-

Adhik Maas Bhajan Plyalist:-

Navratri Garba and Thal Playlist:-

#Gujaratibhajans #Garbo
તારા શરણે રાખજે || TARA SHARANE RAKHAJE || Gujarati Bhajan
#તર #શરણ #રખજ #TARA #SHARANE #RAKHAJE #Gujarati #Bhajan
ગરબો…

A beautiful collection of most popular latest Gujarati bhajans – Hit Bhajans – Best devotional and spiritual songs.

Album:- Navratri Garba (નવરાત્રી ગરબા)
Singer:- Geetaben Patel, Dharmishthaben Patel, Jyotsanaben Prajapati, Jayshriben Prajapati
Video By:- Vidhi Prajapati

લખેલું ભજન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો…
https://drive.google.com/file/d/1TObS2JnO-GabuGuWHSZKtcqZXrakNGKh/view?usp=drivesdk

Krishna Bhajan Playlist:-
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLQk2h0owOPBXShWwCLwBGt5UgI4YiA-Gc

Ganapati Bhajan Playlist:-

Ramapir Bhajan Playlist:-

Thal Playlist:-

Adhik Maas Bhajan Plyalist:-

Navratri Garba and Thal Playlist:-

#Gujaratibhajans #Garbo

Leave a Reply