તારી આત્માને ઓળખ્યા વીના || Atmane Olkhya Vina || ગુજરાતી ભજન || gujarati bhajan..ગાયક છગનલાલ ભગતતારી આત્માને ઓળખ્યા વીના || Atmane Olkhya Vina || ગુજરાતી ભજન || gujarati bhajan..ગાયક છગનલાલ ભગત
#તર #આતમન #ઓળખય #વન #Atmane #Olkhya #Vina #ગજરત #ભજન #gujarati #bhajanગયક #છગનલલ #ભગત

Leave a Reply