દાસી ને તેડી જાજો તમારા દેશમાં Dasi ne tedi jajo tamara desh ma

દેશમાં રે દેશમાં
દાસી ને તેડી જાજો તમારા દેશમાં
દેશમાં રે દેશમાં
ધોળુડા વસ્ત્રો મારે અંગ રે વિરાજે
મારે ફરવું કાપડીઓના વેશમાં
વેશમાં રે વેશમાં
ખલકોને ટોપી મારે અંગ રે વિરાજે
મારે ફરવું અતિતોના વેશમાં
વેશમાં રે વેશમાં
લીલુડાં વસ્ત્રો મારે અંગ રે વિરાજે
મારે ફરવું અતિતોના વેશમાં
વેશમાં રે વેશમાં ફકિરોના
અપરાધી જીવડો તારે આશરે આવ્યો રે
લાખો ગુનહા સામે જોશ મા
જોશમા રે જોશમા
દાસી જીવણ કે સંત ભીમ કેરાં શરણાં
મારે રેવું સદા બાવાવેશમાં
વેશમાં રે વેશમાં

Leave a Reply