ધરલે ગુરૂકા ધ્યાન અરે મન Dhar le guru ka dhyan are man

ધરલે ગુરૂકા ધ્યાન અરે મન. ધરલે ગુરૂકા ધ્યાન.
સદગુરૂ દેવ દયાળુ દાતા. આપે આતમ જ્ઞાન….અરે મન

ગુરૂ ગંગા ગુરૂ ગોમતી જાનો. ગુરૂ સરસ્વતીકે સમાન.
અડસઠ તીરથ ગુરૂ ચરનમે. કહેના મેરા માન….અરે મન

ગુરૂ બીન ગેબકા ભેદ ન પાવે. ખોલ જરા તુ કાન.
ગોવિંદરૂપ ગુરૂજીકો જાનો. સમજ સમજ નાદાન….અરે મન

સદગુરૂ શબ્દ શ્રવણ કર મુરખ. છોડી દે માન ગુમાન.
દાસ સતાર કહે કર જોડી. હોવત જટ કલ્યાણ….અરે મન

Leave a Reply