નથી પરવા તને મારી , છતાં હું તો તમારો છું

નથી પરવા તને મારી , છતાં હું તો તમારો છું.
સદા તું તો સ્વતંત્ર છો , પારાધીન હું તો તમારો છું.
હ્રદય ની રાજગાદી પર , પ્રેમથી પધરાવી ને
ચડાવું ફૂલ આંસુઓ ના , પુજારી હું તમારો છું.
સંભારૂ હું તમને જ્યારે , ત્યારે બધુ વિસારું છું
દુનિયા ચાહે સ્વ જાને , દીવાનો હું તમારો છું.
જુગારી જીંદગી નો હું , ગયો છું દીલને હારી
હવે તો ઓસીયારો હું , સદા માટેને તમારો છું.
ચકોરી જેમ ચાહે , ચાહું તેમ હું તમને
ચાતક મેઘના જેવો , તરસ્યો હું તો તમારો છું.
“માણેક” હાલ મારાની , ખબર પૂછે કે ના પૂછે
રીબાતો હ્રદય નો રોગી , વિયોગી હું તો તમારો છું.
કવિ – માણેક થાર્યા જસાણી (ગઢવી)
ઝરપરા – કચ્છ.

Leave a Reply