પાખંડવાળા પુજાણા સાચા જતી સતી સંઘરાણા

પાખંડવાળા પુજાણા સાચા જતી સતી સંઘરાણા,
જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા.

ડાકલા વાગેને હાકલા મારી ભુવો ઘેર ઘેર જોતો દાણા,
પોતાના પંડમાં મેલડી બિરાજેને ધૂણીને કરે છે ધમસાણા.
જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા.
પાખંડવાળા પુજાણા સાચા જતી સતી સંઘરાણા,
જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા.

ભગત થાયને ભજન ગાયા એના ભેદ ન સમજાણા.
ભગતિ ભજનમાં ભડકો મેલીને મુક્યા સંઘરવા નાણા.
જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા
પાખંડવાળા પુજાણા સાચા જતી સતી સંઘરાણા,
જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા

મંદિર બાંધીને માયા વધારી તેને લઈ જશે જમરાળા,
કડવો ભગત કહે તેને ઊંડા દાટીને માથે મુકજો મોટા પાણા. જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા..
પાખંડવાળા પુજાણા સાચા જતી સતી સંઘરાણા,
જગતમાં પાખંડવાળા પુજાણા

Leave a Reply