પીંજરે કે પંછી રે તેરા દરદ ન જાણે કોંઈ Pinjare ke panchhi re

પીંજરે કે પંછી રે
તેરા દરદ ન જાણે કોંઈ
તેરા દરદ ન જાણે કોંઈ…

બાહર સે ખામોશ રહે તું
ભીતર ભીતર રોંયે રે
હૈ તું ભીતર ભીતર રોંયે રે…
તેરા દરદ ન જાણે…

કહે ના શકે તું
આપની કહાની
તેરી ભી પંછી
ક્યા ઝીંદગાની,
કહે ના શકે તું
આપની કહાની
તેરી ભી પંછી
ક્યા ઝીંદગાની રે…
વિધી ને તેરી કથા લીખી
આંસુ મે કલમ ડૂબોયેં…
તેરા દરદ ન જાણે…

ચુપકે ચુપકે
રોને વાલે
રખના છુપાકે
દિલ કે છાલે,
ચુપકે ચુપકે
રોને વાલે
રખના છુપાકે
દિલ કે છાલે રે…
યે પથ્થર કા દેશ હૈ
પગલે કોંઈ ના તેરા હોયે રે…
તેરા દરદ ન જાણે…

પીંજરે કે પંછી રે
તેરા દરદ ન જાણે કોંઈ…

Leave a Reply