પ્રાચીન વાણી II Hemant Chauhan II Prachin vaniWelcome to “STUDIO EKTARO ”
” EKTARO ” represents a thread / note which connects the soul with Almighty. Similarly Music as known as fifth veda becomes a medium for iternal joy and releases stress.
” એકતારો ” એ જીવ અને શિવને જોડતા તાર કે પછી સાધક અને સાધના વચ્ચેના સેતુને દર્શાવે છે આ ચેનલ ભક્તિ સંગીતના પ્રચાર પ્રસારને સમર્પિત છે
પ્રાચીન વાણી II Hemant Chauhan II Prachin vani
#પરચન #વણ #Hemant #Chauhan #Prachin #vani
Welcome to “STUDIO EKTARO ”
” EKTARO ” represents a thread / note which connects the soul with Almighty. Similarly Music as known as fifth veda becomes a medium for iternal joy and releases stress.
” એકતારો ” એ જીવ અને શિવને જોડતા તાર કે પછી સાધક અને સાધના વચ્ચેના સેતુને દર્શાવે છે આ ચેનલ ભક્તિ સંગીતના પ્રચાર પ્રસારને સમર્પિત છે

Leave a Reply