બંગલાનો બાંધનાર – ભાડૂતી બંગલો – bangla no bandhnar Bhaduti Banglo – Gujarati Bhajan Lyrics

આ બંગલાનો બાંધનાર કેવો મારા ભાઈ;
ભાડૂતી બંગલો કોણે રે બનાવ્યો ?…0
લોઢું નથી કાંઈ લાકડું નથી એમાં;
નથી ખીલા નથી ખીલીઓ મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
ઈંટો નથી કાંઈ ચૂનો રે નથી એમાં;
નથી સિમેન્ટ નથી રેતી મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
આ રે બંગલામાં દસ દસ દરવાજા;
નવસો નવાણું એમાં બારી મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
કડિયા-કારીગરની કારીગરી નથી એમાં;
પાણીની બનાવી હવેલી મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
બંગલો બનાવી માંહી જીવાભાઈ પધરાવ્યા;
નથી દેવું પડતું ભાડું મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
નટવર શેઠની નોટિસો રે આવી;
અમારે ચોપડે નથી નામું મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
ઊઠો જીવાભાઈ જમડા રે આવ્યા;
આ રે બંગલો કરો ખાલી મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
પાછું વાળી શું જુઓ છો જીવાભાઈ;
ખૂટી ગયાં અન્ન-જળ-પાણી મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો
દાસી જીવણજાઓ ગુરુજીને ચરણે;
તારશે પ્રેમનગરવાળો મારા ભાઈ…0 ભાડૂતી બંગલો

Leave a Reply