બગદાણા વાલે બાવાજી તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી bagdana vale bavaji tari karuna no koi paar nathi

તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી,
તારી શકિત નો કોઈ પાર નથી,
હો બંડી વાલે,હો બગદાણા વાલે
બાવાજી તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી…

મારી ડગમગ ડોલે નાવડીયા,
હો મારી ડગમગ ડોલે નાવડીયા,
હવે તારવા આવો બાવલીયા…
બંડી વાલે બાવાજી તારી…

મારી ડગલે ને પગલે ભૂલો પડી,
બાપા સાચી સમજણ હવે રે પડી,
મને મોક્ષ તણી હવે શીખ મળી…
બંડી વાલે બાવાજી તારી…

મને સાગર જેવા સંત મળ્યા,
મારા ચોરાસી ના ફેરા રે ટળ્યા,
મને મોક્ષ મંદીરની ચાવી મળી,
મારી પાર ઉતરી નાવડીયા…
બંડી વાલે બાવાજી તારી…

મીઠેં રસ સે ભરોરી,રાધા રાની લાગે,
મને પ્યારો પ્યારો યમુનાજી રો પાની લાગે.

યમુનાજી તો કારી કારી રાધા ગોરી ગોરી,
વ્રુંદાવન મેં ધૂમ મચાવે બરસાને રી છોરી,
વ્રજધામ રાધાજી કી રાજધાની લાગે,
મને પ્યારો પ્યારો યમુનાજી નો પાની લાગે…..
મીઠેં રસ સે ભરો…

કાન્હા નિત મુરલી મેં તેરે સુમરે બારમબાર,
કોટિન રુપ ધરે મનમોહન,કાહુ ન પાવે પાર,
રુપ રંગ કી છબીલી પટરાની લાગે,
મને પ્યારો પ્યારો યમુનાજી નો પાની લાગે…..
મીઠેં રસ સે ભરો…

ના ભાવે મને માખન મિસરી,અબ ના કોઈ મીઠાંઈ,
મારી જીભરીયાં ને ભાવેં અબ તો રાધા નામ મલાઈ,
વ્રુષભાનુ કી લાલી તો ગુડધાની લાગે,
મને પ્યારો પ્યારો યમુનાજી નો પાની લાગે…..
મીઠેં રસ સે ભરો…

રાધા રાધા નામ રટત હૈ જો નર આઠોં યામ,
તિનકી બાધા દૂર કરત હૈ રાધા રાધા નામ,
રાધા નામ સે સફલ જીંદગાની લાગે,
મને પ્યારો પ્યારો યમુનાજી નો પાની લાગે…..
મીઠેં રસ સે ભરો…

Leave a Reply