બાળપણાની પ્રિતુ ઓધા મહેલે આવો Odha mahele avo balpana ni pritu

બાળપણાની પ્રિતુ રે
મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે
એ.. ઓધા મહેલે આવો …

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું
બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે
જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું
બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે
બહાર જીવે આ ભીતું રે .. (૨)
ઓધા .. મહોલે આવો રે …
મારે બાળપણાની પ્રિતુ રે

એ.. દાસી માથે શું છે દાવો
મારે મહોલે ન આવો માવા
આ દાસી માથે શું છે દાવો
મારે મહોલે કીમ ન આવે માવો
શું આવો તે અભાવો રે ઓધા .. (૨)
મહોલે આવો … (૨)
મારે બાળપણાની પ્રિતુ રે

તમ વિના પ્રભુ નથી રહેવાતું
વાલમ આવો તો કરીએ વાતું
તમ વિના એ નથી રહેવાતું
એ.. વાલમ આવો તો કરીએ વાતું રે
આવી છે એકાંતુ ..રે ઓધા
આવી છે એકાંતુ ઓધા રે ઓધા
મોહલે આવો …
બાળપણાની પ્રિતુ મારે

એ દાસી જીવણ ભીમને ભારી
વારણાં લઉં વારમ વારી
દાસી જીવણ ભીમને ભારી
વારણાં લઉં વારી વારી રે
ગરીબી ગવાણી રે ઓધા
ગરીબી ગવાણી રે ઓધા
એ મોહલે આવો …
બાળપણાની પ્રિતુ રે મારે
બાળપણાની પ્રિતુ રે

Leave a Reply