ભજન તારુ નય છોડુ ll Savita Rathava ll Maldhi , Chotaudepur ll 2019Padmavati Studio Jambughoda
Bhajan Aaradhak – Savita Rathava
Benjo – Mukesh Adiranya
Tabala- Bhaylu Jambughoda , Kanu Simaliya
Sound – Kaival Krupa Sound Chichod
Video _ Padmavati Studio Jambughoda
Sandip Baria – 9925387309
ભજન તારુ નય છોડુ ll Savita Rathava ll Maldhi , Chotaudepur ll 2019
#ભજન #તર #નય #છડ #Savita #Rathava #Maldhi #Chotaudepur
Padmavati Studio Jambughoda
Bhajan Aaradhak – Savita Rathava
Benjo – Mukesh Adiranya
Tabala- Bhaylu Jambughoda , Kanu Simaliya
Sound – Kaival Krupa Sound Chichod
Video _ Padmavati Studio Jambughoda
Sandip Baria – 9925387309

Leave a Reply