ભાગ કાળીંગા ભાગી જાને, હે તને ગુરુ દેવાંગી મારશે Bhag kalinga bhagi jane he tane guru devangi marshe

ભાગ કાળીંગા ભાગી જાને, હે તને ગુરુ દેવાંગી મારશે

દેવળ માથે જોને દેવળી, ત્યાં ઘેરા ઘેરા શંખ વાગશે;
ગદા પદમ શંખ ચક્ર લઇને, બાવો કાળીંગાને સંહારશે
ઉત્તર દક્ષિણ ને પૂર્વ પશ્ચિમ, ઉત્તરથી દળ આવશે;
મોટા મોટા મહા યોધ્ધા, હે ઘેરી ઘેરી તને મારશે
ત્રાંબા પિત્તળની હે બાવો ઘાણીયું માંડશે, એમાં લોઢાની લાઠીયું પુરાવશે;
તારી નાડીનાં તેલ કાઢીને, બાવો મશાલોમાં પુરાવશે
ગુરુ દેવાંગીનાં હે જોને પાટ આગળ, ઝળહળ જ્યોતું જલાવશે;
દેવાંગી પ્રતાપે “પીર સાદણ” બોલીયા, એ સતયુગ ફરી સ્થાપશે

Leave a Reply