મને કાંહે રે વિસારો રાજા ભરથરી mane kaheko visaro raja bharathari

માની જાને હિંદવાના રાજા રે
મને કાંહે રે વિસારો રાજા ભરથરી
આવુ હૈયે રે વિસારો રાજા ભરથરી

એવા તોરણીયે ચઢતાં તોરણ નવ ટુટીયાં રે
નવ લાગી માંડવળા માં આગ રે
તારી માતા ને પથ્થરો ના જનમીયો રે
રેત અમે બાળ રે કુંવારા રે
મને કાંહે રે વિસારો રાજા ભરથરી

એવું બાળુ રે જોસીડા તારુ આ ટીપણું રે
બાળુ તારી જનોયુ ના ત્રાગા રે
એવાં અવળા રે લગનીયે અમને પરણાવીયાં
લખ્યા મારા અવળા જોને લેખ રે
મને કાંહે રે વિસારો રાજા ભરથરી

એવો બુરો રે રંડાપો બાળાપણ તણો
એવી વાણી કેમ જપે જાવે રે
એવા મછંદર પ્રતાપે ગોરક્ષ બોલ્યા રે
દેજો અમને સંતો ના ચરણે વાસ રે
મને કાંહે રે વિસારો રાજા ભરથરી

Leave a Reply