મન ગયો હેરી મારા ચિત ગયો ચોરી રે;

નંદનો લાડીલો મારા ચિત ગયો ચોરી

વાલા હતાને થયા છે વેરી, પાયા દૂધ દહીં ઉછેરી;
વ્રજનો વિહારી વાલો, થઈ બેઠો મનેરી
નંદનો લાડીલો મારા ચિત ગયો ચોરી

શું રે કરીએ પહેરી ઓઢી, ગમે ના ગોકુળની શેરી;
ભવન ભયંકર લાગે ને કોટડી અંધેરી
નંદનો લાડીલો મારા ચિત ગયો ચોરી

આ મીઠા મેવા લાગે ખારા, અને નિંદ્રા ન આવે વાલા;
વાલીડા વિનાની હું તો ફરું ઘેલી ઘેલી
નંદનો લાડીલો મારા ચિત ગયો ચોરી

“જીવણ” આવો એક જ ફેરી, જવા નહીં દઉ તમને લ્હેરી;
દાસ મોહન કહે રાખું મારા રુદિયા માં ઘેરી
નંદનો લાડીલો મારા ચિત ગયો ચોરી

Leave a Reply