મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં. man lago mero yaar fakiri me

મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં.
મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં…ટેક

જો સુખ પાઉ રામ ભજન મેં, સો સુખ નાહિં અમીરી મેં,
ભલા બુરા સબકા સુન લીજૈ, કર ગુજરાન ગરીબી મેં…મન

પ્રેમ નગર મેં રહની હમારી, ભલી બની આઈ સબૂરી મેં,
હાથ મેં કુંડી બગલ મેં સોટા, ચારોં દિશા જાગીરી મેં…મન

આખિર યે તન ખાક મિલેગા, કહાં ફિરત મગરૂરી મેં,
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, સાહબ મિલે સબૂરી મેં…મન

Leave a Reply