મળ્યો મનુષ્ય દેહ ચિંતામણિ – Malyo Manushya deh chitamani re- – Gujarati santvani Bhajan geet lyrics

મળ્યો મનુષ્ય દેહ ચિંતામણિ રે,
તારા અંગમાં છે રોગ અસાધ્ય;
નથી લેતો નારાયણ નામને રે… ટેક
માથે જન્મમરણ મોટું દુઃખ છે રે,
તારા અંતરમાં હરિને આરાધ્ય… નથી ૧
ઘણું સૂઝે છે કામ સંસારનું રે,
કરે સગાંનું નિત્ય [બહુ] સનમાન… નથી ૨
હેત કરતો નથી હરિદાસમાં રે,
હૈયા ફૂટ્યા તું લૂણહરામ… નથી ૩
પરનારી સંગાથે કરી પ્રીતડી રે,
તારો એળે ગયો અવતાર… નથી ૪
બહુનામીની બીક નથી રાખતો રે,
ખરે ખાંતે મળીશ ખુવાર [તેમાં ખ્વાર]… નથી ૫
અતિ કઠણ વેળા છે અંતકાળની રે,
પછી થાશે તને પસ્તાવ… નથી ૬
દેવાનંદની શિખામણ માનજે રે,
તારા અંતરમાં કરીને ઉછાવ… નથી ૭

Leave a Reply