માઈ, મૈંને ગોવિંદ લીન્હો મોલ. – Mai Mene govind linho mol

માઈ, મૈંને ગોવિંદ લીન્હો મોલ.
કોઈ કહે હલકા કોઈ કહે ભારે,
લિયા તરાજુ તોલ,
કોઈ કહે સસ્તા, કોઈ કહે મહેંગા,
કોઈ કહે અનમોલ. … માઈ મૈંને.
સુર નર મુનિ જાકો પાર ન પાવૈ
ઢક દિયા પ્રેમ પટોલ
વૃંદાવન કી કુંજગલીન મેં,
લીન્હો બજાકે ઢોલ. … માઈ મૈંને.
ઝહર પિયાલા રાણાજી ભેજ્યાં
પિયા મૈં અમૃત ઘોલ
મીરાં કે પ્રભુ દર્શન દીજ્યો,
પૂરવ જનમ કા કોલ. … માઈ મૈંને.

Leave a Reply