મારી ઝુપડીયે આવો મારા રામ mari zumpadiye aavo mara raam

મન નો મોરલીયો રટે તારુ નામ,
એક વાર આવી પૂરો હૈયા કેરી હામ,
મારી ઝુપડીયે આવો મારા રામ.
મારી ઝુપડીયે…

સુરજ ઊગે ને મારી ઊગતી આશા,
સંધ્યા ટાણે મને મળતી નીરાશા,
રાત દિવસ મને સુજે નહી કામ.
મારી ઝુપડીયે…

આંખલડીયે મને ઓછું દેખાય છે,
દર્શન વિના મારુ દિલડુ દુભાય છે,
નહી રે આવો તો વાલા જાશે મારા પ્રાણ,
મારી ઝુપડીયે…

એકવાર વાલા તારી જાંખી જોતાયે,
આંસુના બિંદુથી ધોવુ તારા પાય,
રાખુ સદા તારા ચરણોમાં વાસ.
મારી ઝુપડીયે…

રઘુવીર રામને બહુ હું યાચું,
ધ્યાન શાંતીનું કરજો ને સાચું,
સપનુ સાકાર કરો મારા રામ.
મારી ઝુપડીયે…

Leave a Reply