મુજે મેરી મસ્તી કહાં લેકે આઈ- Muje meri masti – Gujarati Bhajan Lyrics

મુજે મેરી મસ્તી કહાં લેકે આઈ
જહાં મેરે અપને સીવા કુછ નાહી
મુજે મેરી મસ્તી કહાં લેકે આઈ
પતા જબ લગા મેરી હસ્તી કા મુજકો
સીવા મેરે અપને કહી કુછ નાહી
મુજે મેરી મસ્તી….
સભી મે સભી મે પળા મેહી મે હું
સીવા મેરે અપને કહી કુછ નાહી
મુજે મેરી મસ્તી….
ના દુખ હે ના સુખ હે ના હે શોક કુછ ભી
અજબ હે એ મસ્તી પીયા કુછ નાહીં
મુજે મેરી મસ્તી….
એ સાગર એ લહેરે એ ફેન એ બુદબુદે
કલ્પીત હે જલ કે સીવા કુછ નાહી
મુજે મેરી મસ્તી….
ભ્રમ હે એ દ્રંદ હે જો મુજકો હુઆ હે
હટાયા જો ઉસકો ખફા કુછ નાહી
મુજે મેરી મસ્તી….
પરદા હે દુઈ કા હટાકર જો દેખા
તો બસ એક મે હુ જુદા કુછ નાહી
મુજે મેરી મસ્તી….

Leave a Reply